REGULAMIN I WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy Regulamin określa warunki sprzedaży biżuterii i innych produktów za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.kolekcjoner.org.

1.2 Niniejszy Regulamin stanowi wzorzec umowny w zakresie usług sprzedaży konsumenckiej dokonywanej za pośrednictwem Serwisu.

2. Definicje

2.1 Klient – osoba fizyczna nabywająca Produkty za pośrednictwem Serwisu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Klient, aby nabywać Produkty za pośrednictwem Serwisu musi utworzyć Konto Klienta, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu.

2.2 Konto Klienta – konto utworzone w ramach Serwisu, zgodnie z postanowieniami Regulaminu Serwisu, umożliwiające Klientowi korzystanie z usług świadczonych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

2.3 Produkt –mienie sprzedawane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

2.4 Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu.

2.5 Regulamin Serwisu – regulamin, dostępny na stronie internetowej www.kolekcjoner.org określający zasady i warunki korzystania z Serwisu.

2.6 Serwis – strona internetowa www.kolekcjoner.org, służąca do świadczenia usług opisanych szczegółowo na tej stronie internetowej, w tym w szczególności sprzedaży Produktów.

2.7 Sprzedawca i Administrator Danych – Karkonoski Dom Numizmatyczny Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Plac Ratuszowy 37, 58-500 Jelenia Góra, NIP:6112728804.

2.8 Strony – Sprzedawca oraz Klient.

2.9 Umowa – umowa sprzedaży Produktów zawarta przez Klienta i Sprzedawcę za pośrednictwem Serwisu.

2.10 Zamówienie – złożona przez Klienta oferta nabycia Produktów prezentowanych w ramach Serwisu.

3. Rejestracja

3.1 Zawieranie umów za pośrednictwem Serwisu, wymaga rejestracji i utworzenia Konta Klienta, oraz akceptacji Regulaminu Serwisu (dostępnego na stronie internetowej http://kolekcjoner.org).

Podczas rejestracji zapytamy o adres e-mail jaki będzie używany przez Klienta na naszej witrynie, hasło, pseudonim oraz dane osobowe.

Zanim będziemy mogli dokonać transakcji zakupu towaru w naszym sklepie pytamy Klienta o imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, oraz dane dotyczące formy płatności.

Każdorazowo minimalizujemy zakres gromadzonych danych prosząc jedynie o te dane, które są niezbędne dla realizacji celu przetwarzania

3.2 W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie (w szczególności: rejestracji; zasad korzystania z Serwisu; przetwarzania danych osobowych; powiadomień) zastosowanie znajdują postanowienia Regulaminu Serwisu kolekcjoner.org, którego zaakceptowanie jest konieczne do korzystania z Serwisu.

4. Sprzedaż Produktów

4.1 Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Serwisu usługi polegające na sprzedaży towarów numizmatycznych oraz usług.

4.2 Złożenie Zamówienia:

4.2.1 Klient dokonuje Zamówienia Produktów korzystając z funkcjonalności Serwisu dostępnych po zalogowaniu do Konta Klienta.

4.2.2 Po złożeniu zamówienia Klient otrzymuje generowaną automatycznie wiadomość e-mail potwierdzającą otrzymanie Zamówienia przez Sprzedawcę (każde zamówienie jest składane indywidualnie i nie ma możliwości bez wcześniejszego poinformowania sklepu, łączenia kilku zamówień w jedną przesyłkę, klient może złożyć dodatkowe zamówienie na nowe produkty, które będzie traktowane jako osobne zamówienie i wysłane niezależne od wcześniejszych zamówień).

4.2.3 Klient może odstąpić od złożonego Zamówienia do chwili zawarcia Umowy.

4.2.4 Zamówienie zostaje zrealizowane niezwłocznie, pod warunkiem dostępności Produktów.

4.2.5 W przypadku przejściowej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o stanie Zamówienia,
a Klient ma w terminie 7 dni od uzyskania takiej informacji, możliwość podjęcia decyzji o zmianie sposobu realizacji zamówienia, poprzez wybór:

(I) oczekiwania na realizację Zamówienia;

(II) odstąpienia od Zamówienia;

(III) Klient może też wybrać częściową realizację Zamówienia (w stosunku do Produktów dostępnych) a częściowo od Zamówienia odstąpić lub oczekiwać na możliwość jego realizacji.

Jeśli Klient nie dokona powyższego wyboru w terminie 7 dni od informacji o przejściowej niedostępności Produktów, uważa się, iż odstąpił od Zamówienia w całości.

4.2.6 W przypadku trwałej niedostępności Produktów, Sprzedawca informuje w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia Klienta o tym fakcie i do zawarcia Umowy nie dochodzi.

4.3 Zawarcie i realizacja Umowy sprzedaży Produktu odbywa się zgodnie z następującymi zasadami:

4.3.1 Prezentacja Produktów w ramach Serwisu nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4.3.2 Klient dokonując zamówienia, składa ofertę nabycia produktu od Sprzedawcy.

4.3.3 Wygenerowana automatycznie wiadomość, opisana w ust. 4.2.2. nie stanowi oświadczenia
o przyjęciu oferty.

4.3.4 Umowa zostaje zawarta:

(I) w przypadku, gdy w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Sprzedawca nie przekaże Klientowi informacji określonych w ust. 4.2.5 lub 4.2.6 – z chwilą upływu tego terminu;

(II) w przypadku, gdy Sprzedawca przekaże Klientowi informację określoną w ust. 4.2.5 - z chwilą dokonania przez Klienta wyboru sposobu realizacji Zamówienia.

(III) W przypadku dokonania przez Klienta zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przed upływem wskazanych powyżej terminów, uważa się, iż Umowa zostaje zawarta z chwilą dokonania przez Klienta zapłaty, przy czym w razie przejściowej niedostępności towarów określonej w ust. 4.2.5. Klient ma prawo wykonać uprawnienia określone w tym ustępie (przy czym odpowiednie postanowienia dotyczące „Zamówienia” stosuje się do „Umowy”). W razie trwałej niedostępności Produktów, zawarta Umowa zostaje rozwiązana. W razie odstąpienia lub rozwiązania Umowy, Sprzedawca niezwłocznie (nie później niż w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy) zwróci Klientowi całą zapłaconą cenę.

4.3.5 Przy zawieraniu Umowy sprzedaży Produktów za pośrednictwem Serwisu strony są związane wysokością cen Produktów oraz kosztami dostawy podanymi w Serwisie w chwili złożenia Zamówienia przez Klienta.

4.3.6 Przy składaniu Zamówienia Klient wybiera sposób płatności:

(I) należność za pobraniem przy odbiorze;

(II) płatność przelewem bankowym,

(III) płatność w siedzibie sklepu.

Przesyłki zagraniczne mogą zostać opłacone jedynie za pomocą przelewu bankowego.

4.3.7 W przypadku wyboru płatności przelewem bankowym, dostawa Produktów jest dokonywana po otrzymaniu należności przez Sprzedawcę. Brak zapłaty ceny Produktu oraz kosztów dostawy przez Klienta w terminie 14 dni od złożenia Zamówienia jest uważany za odstąpienie przez niego od Umowy.

4.3.8 Dostawa Produktów jest dokonywana w wybrany przez Klienta sposób, wybrany
w Zamówieniu spośród sposobów dostawy zaproponowanych przez Sprzedawcę.

4.3.9 Termin otrzymania Produktu jest zależny od czasu realizacji Zamówienia u Sprzedawcy (7 dni roboczych) oraz okresu dostawy (potwierdzonej każdorazowo przez kuriera). Dostawa jest dokonywana przez podmioty trzecie i termin jej realizacji jest zależny od tych podmiotów. Dostawa za pośrednictwem Poczty Polskiej jest dokonywana przesyłką priorytetową z terminem dostarczenia określonym przez Pocztę Polską na dwa dni.

4.3.10 Wraz z przesyłką Klient otrzymuje fakturę VAT lub paragon oraz wydruk specyfikacji Zamówienia.

4.3.11 Klient jest zobowiązany do sprawdzenia stanu przesyłki w chwili jej odbioru. W razie stwierdzenia, iż przesyłka jest uszkodzona lub w razie podejrzenia, iż została uszkodzona, Klient powinien sporządzić protokół uszkodzeń, zawierający szczegółowy opis stanu przesyłki, podpisany przez osobę doręczającą przesyłkę. Niedopełnienie tych obowiązków, nie pozbawia Klienta uprawnień wynikających z obowiązujących przepisów.

4.4 Ceny podane w Serwisie są cenami brutto i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT).

4.4.1 Oprócz uiszczenia ceny Produktu, Klient jest zobowiązany do zapłaty kosztów dostawy, zależnych od wybranego sposobu dostawy. Wysokość kosztów dostawy jest udostępniana przez Usługodawcę w taki sposób, aby Klient mógł zapoznać się z nią przed dokonaniem wyboru sposobu dostawy oraz złożeniem zamówienia.

4.5 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania w dowolnym momencie, bez uzasadnienia i bez dodatkowego uprzedzenia:

4.5.1 zmiany cen Produktów prezentowanych w Serwisie oraz kosztów dostawy (zależnych od kosztów wynagrodzenia pobieranych przez osoby trzecie), z zastrzeżeniem ust. 4.3.5.;

4.5.2 wprowadzania i wycofywania Produktów;

4.5.3 przeprowadzania lub odwoływania akcji promocyjnych i wyprzedaży, jak również wprowadzania zmian w ich warunkach.

4.5.4 wprowadzania dodatkowych kuponów kwotowych lub rabatowych dla klienta,
z zastrzeżeniem, iż do jednego zamówienia można wykorzystać tylko jeden kupon, w ramach jednego zamówienia kupony się nie łączą i nie sumują.Zmiany dokonane w trybie ust. 4.5 nie dotyczą Zamówień złożonych przed dokonaniem takiej zmiany.

4.6 Podczas dokonywania Zamówienia, Klient może określić, że jest zainteresowany otrzymaniem faktury VAT. Faktura taka jest wystawiana w chwili zrealizowania Zamówienia (całkowitego lub częściowego) i wysyłana jest razem z zamówionymi Produktami.

4.7 Sprzedawca informuje, że do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówień następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień na te towary, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.

4.8 Klient wyraża zgodę na proponowanie Produktów na podstawie zautomatyzowanego porównania dotychczasowych zakupów Klienta oraz preferencji innych Klientów.

4.9 Prawo odstąpienia od Umowy

4.9.1 Umowa zawarta zgodnie z postanowieniami niniejszego rozdziału stanowi umowę zawieraną na odległość w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (zwanej dalej „Ustawą”).

4.9.2 Sposób i termin wykonania prawa odstąpienia od Umowy zostały opisane szczegółowo
w Załączniku numer 1 do niniejszego Regulaminu o treści zgodnej z Załącznikiem numer 1 do Ustawy.

4.9.3 Wykonanie prawa odstąpienia od Umowy może zostać wykonane przy wykorzystaniu formularza odstąpienia od Umowy, zawartego w Załączniku numer 2 do niniejszego Regulaminu
o treści zgodnej z Załącznikiem numer 2 do Ustawy.

4.10 Odpowiedzialność Sprzedawcy za jakość Produktu.

4.10.1 Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za wady rzeczy zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego, w szczególności w art. 556 i n. kodeksu cywilnego.

4.10.2 Zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczania rzeczy należytej jakości oraz pozbawione wad w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.

4.11 Reklamacje.

4.11.1 W razie wystąpienia w Produkcie: niezgodności z umową, wad fizycznych oraz uszkodzeń powstałych w toku dostawy, Klient ma prawo skorzystania z opisanego poniżej postępowania reklamacyjnego. W zakresie nieuregulowanym w postanowieniach poniższych zastosowanie znajdują przepisy Ustawy oraz kodeksu cywilnego.

4.11.2 Reklamację można zgłaszać w formie pisemnej wysyłając je na adres Plac Ratuszowy 37, 58-500 Jelenia Góra.

4.11.3 Reklamacja zgłaszana jest przez przesłanie Produktu na adres Sprzedającego, wraz
z pisemnym oświadczeniem o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej (Sprzedający nie przyjmuje przesyłek za pobraniem).

4.11.4 Sprzedawca rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia
o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej oraz Produktu.

4.11.5 W razie uwzględnienia reklamacji, Produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na identyczny Produkt pozbawiony wad. W razie braku możliwości dokonania naprawy lub wymiany, Sprzedawca zwróci Klientowi cenę Produktu, na następujących zasadach:

(I) na wskazany przez Klienta w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej rachunek bankowy albo

(II) przekazem pocztowym na adres wskazany przez Klienta w Zamówieniu, chyba że
w oświadczeniu o woli skorzystania z procedury reklamacyjnej Klient wskaże inny adres.

4.11.6 W razie nieuwzględnienia reklamacji, Sprzedający poinformuje o tym Klienta, który może odebrać Produkt od Sprzedającego.

4.12 Rozwiązanie Umowy o korzystanie z Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny lub zaprzestanie prowadzenia Serwisu nie wpływa na zawarte za pośrednictwem Serwisu umowy sprzedaży Produktów.

5. Ochrona Danych osobowych

5.1. Administrator danych przetwarza Dane Osobowe w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy Sprzedaży, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji tej umowy, dokonania rozliczeń z Klientem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. B Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu, np. w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Klienta.

5.2. Administrator danych uprawnione jest do udostępniania Danych Osobowych wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Administrator danych nie udostępnia wbrew prawu Danych Osobowych innym podmiotom, w szczególności nieuprawionym osobom.

5.3. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności”, który stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu.

6. Zmiana Regulaminu

6.1 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonywania zmian w Regulaminie w dowolnym momencie.

6.2 O zmianie Regulaminu Klient zostanie poinformowany podczas logowania do Serwisu. Warunkiem korzystania z Serwisu będzie zaakceptowanie zmienionego Regulaminu. W przypadku niezaakceptowania zmiany Regulaminu, Konto Klienta zostanie usunięte, a umowa zawarta
z Klientem rozwiązana.

6.3 Zmiana Regulaminu nie wpływa na realizację Umów sprzedaży Produktów zawartych za pośrednictwem Serwisu przed dokonaniem tej zmiany.

7. Postanowienia końcowe

7.1 Prawem właściwym w odniesieniu do Usług świadczonych (w tym także umów sprzedaży Produktów) na podstawie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.

7.2 W przypadku, gdyby którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu miało się okazać nieważne, niniejszy Regulamin zachowuje moc w pozostałym zakresie, pod warunkiem, że jest możliwy do stosowania bez uwzględnienia nieważnego postanowienia.

7.3. W razie powstania sporów o prawa majątkowe na gruncie niniejszej Umowy, Klientowi przysługuje prawo wystąpienia do stałego polubownego sądu konsumenckiego powołanego na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 roku o Inspekcji handlowej.Załącznik numer 1 do regulaminu – Zasady odstąpienia od umowyPrawo odstąpienia od umowy:

Mają Państwo prawo odstąpić od niniejszej umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia w którym weszli Państwo
w posiadanie rzeczy (Produktów) lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy (Produktów).

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować sprzedawcę tj. Karkonoski Dom Numizmatyczny Sp. z o.o., Plac Ratuszowy 37 58-500 Jelenia Góra, biuro@kolekcjoner.org, o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).

Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem. Możemy wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia nam dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Proszę odesłać lub przekazać nam rzecz (Produkty) na adres Karkonoski Dom Numizmatyczny Sp. z o.o., Plac Ratuszowy 37, 58-500 Jelenia Góra niezwłocznie,
a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest zachowany, jeżeli odeślą Państwo rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Będą Państwo musieli ponieść bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy (Produktów).

Odpowiadają Państwo tylko za zmniejszenie wartości rzeczy (Produktów) wynikające
z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech
i funkcjonowania rzeczy.Załącznik numer 2 do regulaminu – Formularz odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy).  • Adresat [w tym miejscu przedsiębiorca powinien wpisać nazwę przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz, o ile są dostępne, numer faksu i adres e-mail] __________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________

    __________________________________________________________________________

- Niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy_______________________________________________________________

-Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)__________________________________________________

-Imię i nazwisko konsumenta(-ów): ___________________________________________________

- Adres konsumenta(-ów): __________________________________________________________

- Podpis konsumenta(-ów) __________________________________________________________

- Data __________________________________________________________________________(*) Niepotrzebne skreślić